Pravidla
Pravidla participativního rozpočtu města Písek

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Cílem Pravidel participativního rozpočtu města Písek (dále také „Pravidel“) je nastavit fungování participativního rozpočtu ve městě Písku tak, aby se ho každý občan města mohl zúčastnit. Zavedení procesu participativního rozpočtu  schválila Rada města Písku dne 09.09.2019 usnesením č. 536/19.

Čl. 2

Vymezení pojmů

 1. Participativní rozpočet (dále také „PARO“) je proces, v rámci kterého je občanům města umožněno rozhodovat o části rozpočtu.
 2. Projekt „POČÍTÁME S VÁMI“ je projekt, který umožní administraci a realizaci procesu PARO v souladu s těmito Pravidly.
 3. Občan města (oprávněný žadatel) je fyzická osoba starší 18 let, která je v obci hlášena k trvalému pobytu.
 4. Projekt je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území města Písek a majetku města:
  1. investiční projekt - je zaměřen zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku. Investiční, neboli „tvrdý“ projekt, zahrnuje jak náklady na jeho pořízení, tak i provozní náklady po dobu 3 let. Provozní náklady není možné využít k jinému účelu.
  2. neinvestiční projekt - je zaměřen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Náklady neinvestičního projektu jsou určeny pouze na jeho realizaci.
 5. Realizátor projektu je subjekt, který byl pověřen realizací projektu.
 6. Pracovní skupina PARO (dále také „PSPARO“) je útvar složený ze zástupců vedení města, zastupitelů a zástupců z jednotlivých odborů zařazených do Městského úřadu Písek a zástupců organizačních složek a organizací založených či zřízených městem Písek.
 7. Koordinátor projektu je osoba, do jejíž kompetence spadá koordinace celého procesu participativního rozpočtu včetně dohledu nad realizací projektu a následnou kontrolou.
 8. Navrhovatel projektu je občan města, který návrh projektu podal.
 9. Výzva je dokument schválený Radou města Písku obsahující informace k zahajovanému ročníku PARO. Výzva obsahuje harmonogram procesu PARO.
 10. Webové stránky PARO paropisek.cz zahrnují veškeré informace o vyhlášených výzvách, formulářích a postupech procesu PARO.
 11. Proces PARO a náležitosti návrhů projektů se řídí těmito Pravidly, harmonogramem a Výzvou.

Čl. 3

Průběh procesu

 1. PARO se skládá z několika navazujících a pravidelně se opakujících fází:
  1. zahájení ročníku Radou města Písku,
  2. podávání návrhů občany,
  3. sběr podpory,
  4. posuzování proveditelnosti návrhů,
  5. hlasování občany města k jednotlivým návrhům,
  6. realizace projektů městem.
 2. Termíny pro jednotlivé fáze PARO stanovuje Rada města Písku v souladu s     čl. 4., odst. 2 těchto Pravidel.

Čl. 4

Ročníky

 1. PARO probíhá v jednotlivých ročnících.
 2. Každý ročník zahajuje Rada města Písku schválením Výzvy, která obsahuje především:
  1. objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města,
  2. harmonogram PARO pro daný rok.

Čl. 5

Podávání návrhů projektů

 1. Každý občan města Písku se může aktivně zúčastnit a může podat nejvýše tři projekty v daném roce.
 2. Návrh na jednotném formuláři musí obsahovat minimálně tyto informace:
  1. název projektu,
  2. popis návrhu projektu a stručné shrnutí,
  3. veřejný přínos projektu,
  4. umístění projektu (nebo informaci o jeho nevázanosti na místo),
  5. předpokládaná finanční náročnost,
  6. předpokládaná doba realizace,
  7. kontakt na navrhovatele,
  8. doplňující situační nákres, fotodokumentaci či ilustraci.
 3. Kontakty a způsoby pro podávání projektů budou uvedeny ve Výzvě vydané Radou města Písku. Na webových stránkách PARO jsou uvedeny veškeré informace, včetně formuláře pro jednoduché zvládnutí podání návrhu.

Čl. 6

Vhodné projekty

 1. Podané projekty musí vyhovět následujícím omezením:
  1. projekt je veřejně prospěšný,
  2. doba přípravy projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců,
  3. doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců,
  4. město má kompetenci projekt realizovat,
  5. projekt musí být na území města a majetku města,
  6. celkové předpokládané náklady na realizaci projektu, včetně jeho provozních nákladů po dobu 3 let nepřekračují 1 mil Kč (včetně DPH),
 2. do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní) projektu, bez ohledu na případné příjmy,
 3. veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu realizátora/správce (města),
 • finanční prostředky alokované na projekty PARO nesmí být použity k jinému účelu,
  1. projekt nesměřuje do bytového fondu města,
  2. projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického,
  3. cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů),
  4. projektem není návrh na změnu legislativy, návrh zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (zákazy, dopravní značky), materiál předkládaný orgánům města ke schválení apod.,
  5. projekty, které byly označeny jako nevhodné, jsou uvedeny na webových stránkách PARO.

Čl. 7

Ověření proveditelnosti projektu

 1. Jako podporované budou označeny ty projekty, které získají podporu minimálně 20 “líbí se mi” od registrovaných návštěvníků webových stránek PARO. Termín pro vyjádření podpory je stanoven ve Výzvě.
 2. U každého podporovaného návrhu projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
  1. formální náležitosti projektu,
  2. soulad projektu s požadavky stanovenými v těchto Pravidlech pro vhodné projekty,
  3. přiměřenost předpokládaných nákladů projektu,
  4. přiměřenost předpokládané časové náročnosti projektu,
  5. skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými akcemi města,
  6. soulad s platnou územně plánovací dokumentací města Písku,
  7. soulad se zákony a jinými právními předpisy.
 3. Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:
  1. proveditelný,
  2. neproveditelný.
 4. Navrhovatel bude průběžně informován o posuzování jeho projektu.
 5. Ve fázi podávání návrhů bude mít navrhovatel možnost provést dílčí úpravy projektu, aby vyhověl požadavkům na proveditelnost.
 6. Do hlasování postupují pouze proveditelné projekty, které prošly ověřením. Projekty, které budou označeny jako neproveditelné, lze po uvedení do souladu s Pravidly podat v dalším roce znovu.

Čl. 8

Hlasování

 1. Hlasovat může každý občan.
 2. Termín pro zahájení a ukončení hlasování vyhlašuje Rada města Písku ve Výzvě.
 3. Hlasování probíhá v elektronické podobě na webových stránkách PARO.
 4. Podporu projektu občan vyjadřuje v termínu hlasování kladnými hlasy, kterých má k dispozici max. 5.
 5. Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje v termínu hlasování zápornými hlasy, které má k dispozici max. 3.
 6. Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty bude průběžně zveřejňován.
 7. Hlasování je tajné.
 8. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s těmito Pravidly.

Čl. 9

Výběr projektů k realizaci

 1. Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné kladné hlasy.
 2. Projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty.
 3. Projekty budou seřazeny dle počtu dosažených kladných hlasů (v případě shody rozhodují doplňující kritéria - počet záporných hlasů, počet hlasujících).
 4. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů a to až do vyčerpání finanční částky na příslušný ročník PARO určené ve Výzvě.
 5. Vítězné projekty se stanou součástí návrhu rozpočtu města na následující rok.
 6. Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny.

Čl. 10

Realizace projektů

 1. Realizace vítězných projektů bude financována a realizována městem.
 2. Realizátora pověřuje Rada města Písku.
 3. Pokud skutečné zjištěné náklady na projekt překročí předpokládanou částku o maximálně 20% z celkové ceny za daný projekt, budou městem dofinancovány. Při vyšším překročení bude projekt považován za nerealizovatelný. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora městu.
 4. Pokud jsou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně či časově) je realizován ten s větším počtem hlasů.
 5. Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace projektu nad 12 měsíců, bude projekt dokončen.
 6. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude projekt dokončen.
 7. Na realizaci projektu není právní nárok.
 8. Průběh realizace bude zveřejňována na webových stránkách PARO.
 9. Projekty realizované v rámci PARO budou viditelně označeny logem projektu PARO „POČÍTÁME S VÁMI“.

 

Čl. 11

Setkání s veřejností

 1. Aktivní účast občanů města Písku je nezbytná.
 2. V průběhu procesu PARO probíhá několik typů setkání s občany:
  1. veřejná setkání zaměřená na informace, jak vypracovat návrh projektu,
  2. setkání navrhovatelů projektů s možností projekty upravit, sloučit nebo stáhnout,
  3. veřejná představení podaných projektů za účasti navrhovatelů projektů a moderátora,
  4. hodnotící setkání zaměřená na nápady, jak PARO zlepšit.
 3. Setkání budou svolávána pracovní skupinou PARO prostřednictvím koordinátora s dostatečným časovým předstihem.

Čl. 12

Koordinace za město

 1. O průběh PARO se stará pracovní skupina PARO.
 2. PSPARO se věnuje zejména:
  1. realizaci projektů,
  2. komunikaci s obyvateli, občany a navrhovateli projektů,
  3. spolupráci na tvorbě a realizaci komunikační kampaně PARO,
  4. navrhování termínů zahájení a ukončení jednotlivých fází PARO,
  5. prověřování proveditelnosti projektů,
  6. zveřejňování podaných návrhů na projekty, výsledků hlasování, průběhu realizace projektů.
 3. PSPARO provádí formální kontrolu navržených projektů a spolupracuje s navrhovateli při odstranění jejich nedostatků.

Čl. 13

Informovanost

 1. Informování veřejnosti probíhá průběžně ve všech fázích procesu.
 2. Město využívá všechny vhodné dostupné komunikační kanály, zejména pak:
  1. webové stránky PARO,
  2. sociální sítě,
  3. tištěná media, letáky,
  4. kontaktní místa a kampaň ve veřejném prostoru,
  5. konzultační hodiny na MÚ Písek (za účasti koordinátora, případně členů PSPARO)
 3. Informace o časovém harmonogramu, setkáních, hlasování, projektech a průběhu jejich realizace jsou zveřejňovány na webových stránkách PARO.

 Čl. 14

Vyhodnocení procesu PARO

 1. Celý proces PARO bude pravidelně vyhodnocován a zlepšován.
 2. Hodnotit se bude především: dostupnost procesu pro veřejnost, splnění cílů komunikační kampaně PARO, kvalita uskutečněných setkání, zatížení úřadu, úspěšnost realizace projektů.

Čl. 15

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Pravidla participativního rozpočtu města Písek byla projednána a schválena Radou města Písek, usnesením č. 756/19 dne 16.12.2019 s účinností od 17.12.2019.

Pravidla ke stažení ve formátu .DOC